Önkéntes foglalkoztatás feltételei civil szervezeteknél

Önkéntes foglalkoztatás feltételei civil szervezeteknél

2005. évi LXXXVIII. törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt.)

A törvény szerint önkéntes tevékenység az ún. fogadó szervezeteknél, a törvény által meghatározott tevékenységi körben, ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.

A törvény meghatározza

 • a Köt. szerinti fogadó szervezetek körét és az ott végezhető tevékenységet
 • a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait,
 • kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezetek részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában.

Nem minősül önkéntes tevékenységnek (a Törvény szerint)

 • az önkéntes véradás
 • az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként végzett tevékenység
 • a polgári természetőrként végzett tevékenység
 • a közösségi szolgálat

Illetve, ha a tevékenységet

 • a személy a maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára végzi,
 • a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy
 • a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári jogi jogviszonyban egyesület, alapítvány vagy közalapítvány kezelő szervének, vagy jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tagjaként

Ellenszolgáltatás

vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut.

Nem ellenszolgáltatás  

Fogadó szervezet által a tevékenység ellátásához szükséges

 • munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag,
 • utazási, szállás, étkezési költség
 • védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,
 • iskolarendszeren kívüli képzés költségei,
 • az önkéntes tulajdonában álló állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása
 • az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása
 • élet, baleset, felelősségbiztosítás összege és díja
 • az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát,
 • jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.

Ki fogadhat önkéntest

A törvény nem érinti az alábbiakon kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet.

 • önkormányzatok
 • költségvetési szervek
 • a magyarországi székhelyű civil szervezetek
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személyek vagy vallási egyesületek
 • intézmények

(Teljes lista: 2005. évi LXXXVIII. tv. 3. § (1))

Ki lehet önkéntes?

Önkéntesség feltétele a 10. életév betöltése

18 év alatt olyan tevékenység, amely megfelel a testi értelmi képességeknek, nem veszélyezteti egészségét, fejlődését, tankötelezettségét

16 év alatt külföldi önkéntes munka nem lehetséges

ezen fiatalok önkéntes munkavégzésére fordított időkeret részletesen szabályozva van! (pl.: munkavégzés 20:00 és 06:00 között nem engedélyezett, stb.) – részletes szabályok: 2005. évi LXXXVIII. tv. 5. § (4)

Bejelentési kötelezettség

A fogadó szervezet köteles bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat (15 napos határidő).

A bejelentéshez csatolni kell

 • a létesítő okirat másolatát vagy a közművelődési megállapodás másolatát
 • fogadó szervezet képviseletére jogosult személy(ek) aláírását (kézzel, kék tintával, bélyegző nem engedélyezett)
 • az adatlapot eredeti formátumában (https://kot.gov.hu/kot/intezze_el/index.html)

Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter

(Bejelelentkezés az önkéntes törvény alá):

https://kot.gov.hu/kot/kozerdeku_onkentesseg/adatlap_bekuldes/index.html

Bejelentés elmulasztása

Ha a munkavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó szervezet szakmai vagy törvényességi ellenőrzését, illetve felügyeletét ellátó szerv észleli, hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, erről a fogadó szervezet nevének, székhelyének és adószámának megjelölésével értesíti a minisztert (családpolitikáért felelős miniszter).

Ha a miniszter tudomására jut, hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség teljesítésére.

Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet a felhívás kézhezvételét követő harminc napon belül nem tesz eleget, a miniszter határozatban – a jogsértés súlyának figyelembevételével – legfeljebb egy évre megtiltja a fogadó szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, és az általa vezetett nyilvántartásban feltünteti

 • a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát,
 • a tilalom kezdetének és megszűnésének időpontját.

Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen és az önkéntes számára pedig adómentes módon, ha bejelentkezik a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.

A hatósági nyilvántartást az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezeti. A nyilvántartásba történő regisztrációt a törvény alapján készített bejelentési adatlap, valamint a törvény által meghatározott dokumentumok benyújtásával tehetik meg a szervezetek.

Milyen munkát adhatok az önkéntesemnek?

képesítési, egészségügyi, egyéb jogszabályi feltételnek való megfelelés (pl.: autóvezetői engedély)

jogszabályi megfelelés (törvény nem zárja ki az adott munka önkéntessel történő végzését)

Nem végezhető tevékenységek

ha az önkéntes a fogadó szervezetnél végez ellenszolgáltatás fejében is munkát, akkor azt a munkakört nem végezheti önkéntesen

aki jogerős végzésen alapuló munkát végez, az abba a körbe tartozó feladatokat nem láthatja el önkéntesség keretein belül annál a szervezetnél

tanuló nem végezhet önkéntes tevékenységet a saját oktatási intézményénél

kivétel: az oktatási intézmény által szervezett táborok, közösségi programok

EU-n kívüli (harmadik országbeli) állampolgárokra vonatkozó szabályok

Akkor foglalkoztatható, ha

 • a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére felelősségbiztosítási szerződést kötött,
 • az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása biztosított,
 • az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások költségét fedező biztosítással.
 • (bevándorolt, letelepedett, menekült státuszú személyekre nem vonatkozik)

Önkéntes kötelességei

a tevékenységet a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni (jogszabály, etika, szakmaiság)

tudomására jutott adatot, üzleti titkot megőrizni

megtagadni az utasítást ha élet, testi épség veszélyeztetés áll fennt

Az önkéntes nem köteles az utasítást teljesíteni, ha

végrehajtása saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy

jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.

Okozott kár

Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, – az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

Az önkéntes tevékenység keretei

Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni:

 • határozatlan időre vagy legalább tíz napra, 18 év alatt legalább két napra kötik
 • meghatározott juttatás biztosítása esetén (2005. évi LXXXVIII. tv. 2. § (3) b)-h))
 • engedélyköteles építési munkavégzés
 • külföldön végzett tevékenység
 • az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt,
 • ha bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,
 • az önkéntes kérésére
 • valamely jogszabály rendelkezése alapján

Az önkéntes szerződésben meg kell határozni

 • a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
 • a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint
 • juttatások (lásd fentebb – ellenszolgáltatásnak nem minősülő)

Nyilvántartás vezetése

Ha az önkéntes szerződést nem foglalták írásba, nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalma:

 • önkéntes személyazonosító adatai
 • lakó, tartózkodási, szálláshelye
 • kiskorú esetén a törvényes képviselő adatai
 • a tevékenység tartalma, helye, ideje
 • tevékenység kezdetéti és befejező időpontja

A fogadó szervezet a szerződést és a nyilvántartást is az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni.

A fogadó szervezet köteles biztosítani

 • biztonságos munkavégzés feltételeit
 • a szükséges pihenőidőt,
 • a tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését
 • 18 év alatt a folyamatos, szakszerű felügyeletet
 • ha az önkéntes szerződés másképpen nem rendelkezik az utazás, szállás, étkezés költségeit, ha a tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár,
 • harmadik országból érkező önkéntes esetén az egészségügyi biztosítás megkötéséről és kifizetését

Adatvédelem

A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet.

Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra (KSH) – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatóak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük