Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

NEA (Nemzeti Együttműködési Alap)

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Hol érhető el az EPER?

A NEA pályázatokat kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER-en) keresztül lehet benyújtani,

Az EPER rendszert a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pontra, majd a „pályázói belépési pont (kattintson ide)” gombra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

Figyelem: az EPER Internet Explorer alapú program, mindig ezen a böngészőn keresztül nyissák meg, mert más böngésző használata funkció és/vagy adatvesztéssel járhat!

Amennyiben az Internet Explorer 8.0, vagy Mozilla Firefox böngészőt használja, és a weboldal nem jeleníthető meg, akkor a böngészőjét kompatibilitási nézetben szükséges használni.

Elfelejtett felhasználónév, jelszó igénylése hogyan történik az EPER-EMET rendszerhez?

Az elfelejtett belépési kódokat (felhasználónév, jelszó) a nea@emet.gov.hu e-mail címen igényelheti a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóiáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Ebben az esetben valószínűleg nem az EMET-EPER felületén regisztrált, kérjük az alábbi belépési pontot használja:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot, és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni, mert az ott szereplő, illetve EPER-ben levő adatok karakterpontos egyezősége elvárt.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése.

Amennyiben időközben változás következett be a szervezet adataiban, akkor új regisztrációs nyilatkozatot szükséges benyújtani postai úton. Az adatváltozást igazoló dokumentumok másolatát kérjük, hogy csatolja a regisztrációs nyilatkozatához.

Az EPER, belépést követően arra figyelmezetet, hogy a szervezetnek nincs érvényes regisztrációs nyilatkozata a 2017-es évre, azonban nem történt változás a szervezet adataiban. Szükséges-e ebben az esetben a regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Ebben az esetben nem kell regisztrációs nyilatkozatot beküldeni, mert a szervezet regisztrációja ellenőrzésre és meghosszabbításra kerül szükség esetén a formai vizsgálat során.

Azonban elvárt, hogy a szervezet az EPER-ben levő adatait az Országos Bírósági Hivatal adataival minden esetben egyeztesse, mert az OBH-n található adatokkal való karakterpontos egyezőség elvárt!

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Megjegyzés: Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.

Mekkora a pályázati díj, milyen formában és milyen számlára fizethető be?

A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell átutalni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. A pályázati díjat kizárólag átutalással (az utalás közlemény rovatában a pályázó adószámának és a NEA feltűntetésével) a következő számlaszámra kell befizetni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000

(IBAN: HU17100320000145146100000000).

A kiírásnak megfelelően az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges. Azon szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” (NEA-17-M) vagy a „Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017” (NEA-17-SZ) pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban (NEA-17-N) mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!

Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlap bal alsó sarkában a „Pályázat nyomtatása”, majd ezt követően a „Letöltés”akciógombra kattintva kinyomtathatóvá válik a teljes pályázati adatlap.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ebben az esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

Az a szervezet, aki az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység

módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

Amennyiben a pályázó szervezetnek van már benyújtott pályázata NEA-17-M (működési) és/vagy NEA-17-SZ (szakmai) pályázati kategóriákban, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be ahova az időben első pályázatát benyújtotta a működési vagy a szakmai kiírások keretében.

A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER Saját adatok pontjában?

Ekkor még nem kell, mivel a jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása és az új regisztrációs nyiltakozat beküldése.

Ettől függetlenül azonban szükséges a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor. A formai ellenőrzés során bekövetkező jogerőre emelkedés esetében, a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és az OBH oldalán (birosag.hu-n) elérhető adatok közötti ellentmondást.

A szervezetnek van-e lehetősége más kollégiumhoz benyújtani a normatív kategóriában a pályázatát, ha már rendelkezik adott költségvetési évre vonatkozó érvényes működési vagy szakmai pályázattal?

A pályázati útmutató 5.2. pontja értelmében érvénytelenségi oknak minősül, ha a támogatási igény benyújtója 2017-os költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtja be (ha a pályázó a NEA-17-M vagy a NEA-17-SZ jelű kiírásra érvényes pályázatot nyújtott be, jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be).

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

Egyesületek, alapítványok és szövetségek. A pályázati kiírás 5. „ Pályázók köre” pontja tartalmazza az ezzel kapcsolatos bővebb információkat.

A 2017-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2016. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A pályázati kiírás 5.1 pontja tartalmazza azon szervezetek körét, akik nem nyújthatnak be pályázatot. Ennek értelmében pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek, amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntéssel). Tehát a 2017-ben létrejött civil szervezetek nem nyújthatnak be NEA-17-N kategóriában pályázatot.

Miért nincsen a NEA-17-N kiírás esetébenvárólista?

Azért, mert a civil szervezetek a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosultak az adományhoz kapcsolódóan normatív támogatásra.

Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

A NEAr. 14/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a normatív támogatást önrész nélkül kell biztosítani. (Emiatt a költségvetési tábla önrész mezőibe összeg nem írható, melyet az elektronikus pályázatkezelő rendszer sem enged.)

Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbehyezését jelenti.

A leltétbe helyezés igazolására akkor van szüksége a pályázónak, ha nincs a www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.

Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: az OBH nevére szóló postai feladóvevény, az OBH elektronikus visszaigazolása vagy átvételi dokumentuma a beszámoló beérkezéséről, illetve az OBH érkeztető bélyegzőjével ellátott beszámoló.

Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

A NEA „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” című pályázati kiírás keretében nyújtható-e be pályázhatot azon szervezet, akinek a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot?

Nem pályázhatnak azon szervezetek, amelyeknek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevételük eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot.

A 2016. évi számviteli beszámolóban nincs feltüntetve „adományok” sor, mi alapján lehet a támogatást igényelni?

A számviteli beszámoló űrlapjának változása miatt a szervezetek által gyűjtött adomány nem szerepel kiemelten, önálló sorban az eredmény kimutatásban/ eredmény levezetésben, de értékét a bevételek összegző sora tartalmazza az eredmény kimutatásban. Mivel az adományt a Civil tv. 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kell nyilvántartani, így jelen kiírás keretében a civil szervezet hivatalos képviselőjének a gyűjtött adomány összegéről – a NEA-17-N „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” kiírás 1. számú melléklettel – nyilatkoznia kell, és a nyilatkozatot fel kell csatolnia az elektronikus pályáztatási rendszerben található pályázati adatlapban a „Támogatás adatai” menüpont felületére.

A NEA-17-N kiírás 1. számú mellékletében a pályázó civil szervezet hivatalos képviselőjének le kell nyilatkozni az utolsó lezárt üzleti évben gyűjtött, és a szervezet számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő, de elkülönítetten nyilvántartott adomány ezer forintra kerekített összegét. A kerekítést úgy kell elvégezni, hogy az megfeleljen a kerekítés szabályainak, az összeget egész számra kerekítve, tizedes jegyek nélkül kell megadni!

Pályázhat-e az a szervezet normatív kiírás keretében, aki 2017. évi működési és szakmai kategóriában nem nyújtott be pályázatot?

Igen, a pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a szervezet rendelkezzen korábbi működési és szakmai kategóriában benyújtott pályázattal.